An intersection of roads and trucks, highlighting fast paced and streamlined transportation processes

 

Privacybeleid

ALPEGA PRIVACYBELEID

Alpega hecht veel belang aan de privacy van diegenen die ons hun persoonsgegevens verstrekken. Dit privacybeleid (hierna genoemd “het Beleid") beschrijft hoe en waarom we persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken en biedt informatie over de rechten van het individu.

Dit Beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, hetzij door een privé persoon of door organisaties. We kunnen de aan ons verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor elk doel zoals uiteengezet in dit Beleid, of zoals anderzijds bekendgemaakt op het moment van de inzameling.

Dit Privacybeleid dient samen gelezen te worden met de Gebruiksvoorwaarden  van de Alpega Websites en, in geval van gebruik van de Diensten, met de tussen de Klant en Alpega  gesloten Overeenkomst. 

1. Welke termen worden in dit Privacybeleid gebruikt?

"Alpega" betekent Alpega S.A./N.V., een Belgische vennootschap met hoofdzetel in de Pegasus Park, De Kleetlaan 3, 1831 Diegem (België), geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0872.586.165 (BTW BE 872.586.165), alsmede de met haar Verbonden Ondernemingen.

"Diensten" betekent de producten en diensten van Alpega en de met haar Verbonden Ondernemingen, zoals die van tijd tot tijd kunnen wijzigen, waarop de Klant zich heeft ingeschreven onder de voorwaarden van de Overeenkomst. 

"Gebruiker" verwijst in dit Beleid naar de bezoekers van de Websites en naar de gebruikers die de Diensten namens de Klant afnemen.

"Klant" verwijst naar de (rechts- of natuurlijke) persoon die zich inschrijft op de Diensten.

"Overeenkomst" betekent de Algemene Voorwaarden van Alpega, ieder bestelbon of contractvoorstel aanvaard door de Klant onder eender welke vorm van inschrijving voor de door Alpega geboden Diensten en de goedkeuring hiervan door Alpega, de documentatie met betrekking tot de Diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: handleidingen, opleidingsmateriaal, ondersteunend materiaal, technische specificaties en vereisten), en indien van toepassing, alle Bijzondere Voorwaarden van Alpega, dit Privacybeleid, die samen de volledige overeenkomst vormen die de relatie tussen Alpega en de Klant beheerst. 

"u" en "uw" (en andere soortgelijke termen) verwijst naar de Klanten, personen die banden hebben met de Klanten, Gebruikers, contacten, leveranciers en job sollicitanten.

"Verbonden Onderneming" is elke vennootschap, onderneming of andere entiteit die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze controle uitoefent of gecontroleerd wordt door, of onder gemeenschappelijke controle valt van ofwel Alpega of van de Klant.

"Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens" verwijst naar de Verordening (EU) 2016/679 van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en naar Richtlijn 2002/58 EC van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, alsook enigerlei nationale wetgeving en/of voorschriften voor de uitvoering ervan, die van toepassing zijn op Alpega en/of op de Klant, zoals deze wetgeving gewijzigd of vervangen wordt.

Websites” verwijst naar alle internetpagina’s en applicaties (“apps”) aangeboden en uitgebaat door Alpega.

"wij", "ons" en "onze" (en andere soortgelijke termen) verwijst naar Alpega;

Ten behoeve van dit Beleid dienen termen zoals "persoonsgegevens", " verwerking", "betrokkene", “voor de verwerking verantwoordelijke", "verwerker", en "toezichthoudende autoriteit" verstaan te worden in de betekenis die ze hebben zoals onder de toepasselijke Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de relatie tussen u en ons, is Alpega de gegevensverantwoordelijke of de gegevensverwerker  van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens vindt u hieronder.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

Afhankelijk van de relatie tussen u (vb. klant, verkoper, sollicitant) en ons, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Identiteits- en contactgegevens, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, taal, burgerlijke staat, paspoortnummer, arbeidsverleden, professionele achtergrond en opleiding, belastingstatus, personeelsnummer, job omschrijving en functie, anciënniteit en andere persoonsgegevens over uw voorkeuren die relevant zijn voor onze diensten;
 • Financiële en betalingsgegevens, inclusief uw bankrekening en andere gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen en fraudepreventie, inclusief credit/debit-kaartnummers, beveiligingscodenummers en andere gerelateerde factureringsinformatie;
 • Bedrijfsinformatie, inclusief informatie verstrekt in de loop van de contractuele of Klantenrelatie tussen u (of uw organisatie) en ons, of anderszins vrijwillig door u (of uw organisatie) verstrekt;
 • Communicatie informatie, inclusief de inhoud van de communicatie tussen u en ons, of tussen u en andere Gebruikers;
 • Profiel- en gebruiksgegevens, inclusief uw voorkeuren bij het ontvangen van marketinginformatie afkomstig van ons, uw communicatievoorkeuren en informatie over hoe u onze producten, Diensten, pagina's van sociale media en Website(s) gebruikt, inclusief de Diensten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van de bezoeken en informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-over specificaties), datum en frequentie van uw activiteiten op de Websites of op de Alpega apps, alsook het statuut van de instellingen in uw persoonlijke account;
 • Technische gegevens, inclusief informatie verzameld tijdens uw bezoeken aan onze Websites, het internetprotocol (IP) adres, inloggegevens, browsertype en -versie, apparaattype, tijdzone-instelling, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform;
 • Fysieke toegangsgegevens, met betrekking tot de details van uw bezoeken aan ons bedrijf;
 • Gegevens mbt geolocatie: waaronder informatie over uw verplaatsingen en geschatte aankomsttijden, zoals verzameld tijdens uw gebruik van de Diensten.

Als u ons informatie verstrekt over iemand anders dan uzelf (uw familie, werkgever, werknemers, tegenpartijen, adviseurs, leveranciers ...), moet u ervoor zorgen dat zij begrijpen hoe hun informatie zal worden gebruikt en dat zij u de toestemming hebben gegeven om het aan ons te onthullen ten einde ons en onze dienstverleners toe te staan de data te gebruiken. Indien we persoonsgegevens nodig hebben met betrekking tot personen die banden hebben met Klanten ten einde Diensten te verlenen, vragen we aan onze Klanten om dit Beleid over te maken aan de betrokken personen als data subject.


4. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Meestal verzamelen wij persoonsgegevens (1) van onze Klanten en Gebruikers of (2) wanneer u zich inschrijft om één van onze evenementen bij te wonen en/of om onze communicatie te ontvangen. In bepaalde omstandigheden (3) kunnen we persoonsgegevens bij derden verzamelen. De omstandigheden waarin we persoonsgegevens over u kunnen verzamelen, zijn de volgende:

 • wanneer u ons om advies vraagt;
 • wanneer u één van onze Diensten gebruikt;
 • wanneer u ons diensten aanbiedt of bij de uitvoering van diensten;
 • wanneer u met ons correspondeert per telefoon, e-mail of andere elektronische middelen, of schriftelijk, of wanneer u andere informatie rechtstreeks aan ons verstrekt, inclusief tijdens gesprekken met onze personeelsleden, consultants of externe leveranciers;
 • wanneer u bladert op onze internetpagina’s, een formulier invult, een vraag stelt of op eendere wijze interageert op onze Websites of andere online platforms;
 • wanneer u onze congressen of andere evenementen bijwoont of zich aanmeldt om informatie van ons te ontvangen, inclusief training;
 • door navraag te doen bij uw organisatie of bij andere organisaties waarmee u te maken hebt, zoals voormalige werkgevers en onderwijsinstellingen;
 • door navraag te doen bij externe bronnen zoals overheidsinstanties, kredietrapportagentschappen, database- en informatiedienstverleners, of openbaar toegankelijk bronnen.

Wanneer we persoonsgegevens bij wet moeten verzamelen, of teneinde uw instructies te verwerken of de Overeenkomst met u dienen uit te voeren, en u die gegevens niet verstrekt wanneer er om wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat om uw instructies uit te voeren, of de Overeenkomst dat we met u hebben gesloten uit te voeren (of proberen met u te sluiten). In dit geval zullen we desgevallend onze verbintenissen of de Overeenkomst dat u bij ons heeft gesloten annuleren (maar in dat geval zullen we u in voorkomend geval op de hoogte stellen).

5. Hoe zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken en op welke basis?

We zullen uw persoonsgegevens gebruiken op een manier die naar onze mening redelijkerwijs nuttig is voor het bereiken van de volgende doeleinden en op grond van de volgende wettelijke basis:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract met ons:

               o   Offertes en informatie: om uw vragen met betrekking tot onze Diensten te beantwoorden of om u Dienst-gerelateerde informatie (zoals demo's en prijsopgaven) te verstrekken;
               o     Diensten: om onze Diensten te verstrekken;
               o     Administratie: betalingsregelingen overeenkomen en het innen van onze vergoedingen en kosten in relatie met de Overeenkomst;
               o     Klantregistratie: om u als één van onze Klanten te registreren en om bepaalde achtergrondonderzoeken uit te voeren, als onderdeel van het instapproces om tot onze klantenkring te behoren, om te verifiëren of er potentiële problemen zijn die kunnen betekenen dat we niet met een bepaald persoon kunnen werken;
               o     Sollicitanten: om aanvragen voor tewerkstelling te verwerken;
               o     Het beheren van relaties met leveranciers: het ontvangen van diensten van onze leveranciers (inclusief administratie, facturering en betaling). Indien een leverancier ons bijstand verleent bij het leveren van diensten aan onze klanten, zullen we persoonsgegevens verwerken om deze relatie te beheren;
              o     Klantbeheer: om acties met betrekking tot het beheer van uw account uit te voeren (zoals  bijvoorbeeld: het wisselen van correspondentie in het kader van de Overeenkomst; het invoeren van gegevens in de contactbestanden; edm);

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen:

             o     verificatieprocessen met betrekking tot financiële en fiscale verplichtingen;
             o     het bijhouden van gegevens: we moeten bijvoorbeeld uw persoonsgegevens bewaren in een verwijderbestand om er zeker van te zijn dat uw bezwaar tegen direct marketing is geregistreerd;

 • Waar u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

            o     om u updates te sturen, nieuws over evenementen die we organiseren of waaraan we deelnemen, en/of andere informatie over ons en de diensten die wij, de met ons Verbonden Ondernemingen, of onze handelspartners bieden en waarvan we denken dat ze interessant voor u kunnen zijn;
            o     om informatie over uw voorkeuren te verzamelen, om de kwaliteit van onze communicatie met u te personaliseren en te verbeteren;
            o     om u informatie te sturen over klantonderzoeken, marketingcampagnes, marktanalyses of andere promotionele activiteiten;

 • De verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van onze zakelijke gerechtvaardigde belangen:

            o     om onze relatie met u te administreren en te beheren, inclusief boekhouding, auditing en andere maatregelen of initiatieven die verband houden met de uitvoering van onze zakelijke relatie, inclusief het identificeren van personen die gemachtigd zijn om onze Klanten, leveranciers of dienstverleners te vertegenwoordigen;
            o     achtergrondcontroles uit te voeren, waar toegestaan en waar de verwerking strikt noodzakelijk is om fraude te voorkomen. Dit kan geautomatiseerde verificaties teweegbrengen tussen de door u verstrekte persoonsgegevens mbt uw identiteit en relevante databases en veronderstellen dat we contact met u nemen om uw identiteit na te gaan, of het opslaan van onze communicatie met u voor nalevingsdoeleinden;
            o     om analyses uit te voeren (zoals trends, verkoopdata, marketingeffectiviteit);
            o     om onze Diensten en communicatie te analyseren en te verbeteren en om de naleving van ons Beleid en onze standaardpraktijken te controleren;
            o     om de toegang tot onze gebouwen te beheren, alsook voor veiligheidsdoeleinden;
            o     om onze netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen en veiligheidsdreigingen, fraude of andere criminele of kwaadwillende activiteiten te voorkomen of te detecteren;
            o     om potentiële sollicitanten te identificeren en contact met hen te nemen;
            o     voor verzekeringsdoeleinden;
            o     om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen of om gerechtelijke bevelen na te leven;
            o     om met u te communiceren om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, aankondigingen en andere informatie over onze Diensten, evenementen en initiatieven (inclusief exposés, nieuwsbrieven en andere informatie over business- en industrie ontwikkelingen);
            o     om informatie over uw voorkeuren te verzamelen en om de kwaliteit van onze                        communicatie met u te personaliseren en te verbeteren;
            o    voor een beter begrip van de manier waarop de Websites worden gebruikt, ten                          einde ze regelmatig te verbeteren, of voor het diagnosticeren van technische                            problemen op gezegde Websites;
            o    voor statistische doeleinden in verband met het gebruik van de Diensten;
            o    voor het delen van informatie tussen Klanten en contactpersonen in ons dienstenbestand.

6. Wie heeft nog meer toegang tot uw persoonsgegevens?

Soms moeten we uw persoonsgegevens delen met derden. We zullen alleen persoonsgegevens delen wanneer we daartoe wettelijk gerechtigd zijn.

Wanneer u ons als cliënt persoonsgegevens verstrekt, zullen wij ervan uitgaan, tenzij u ons schriftelijk anderszins opdraagt, dat wij uw persoonsgegevens kunnen vrijgeven op een wijze die naar onze mening redelijkerwijze noodzakelijk is om onze Diensten te verstrekken (inclusief zoals beschreven in dit Beleid) ), of zoals vereist onder de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving.

We delen uw persoonsgegevens:

 • met de aan ons Verbonden Ondernemingen ten einde u Diensten aan te bieden, zoals beschreven in onderhavig Beleid. U kan meer informatie krijgen over de entiteiten die toebehoren tot onze groep via deze link.
 • met onze zakenpartners, serviceproviders en andere gelieerde derde partijen: om ons in staat te stellen onze Diensten aan u te leveren, moeten we mogelijk uw persoonsgegevens delen met onze zakelijke partners (inclusief accountants, auditors, gerechtsdeurwaarders, notarissen, consultants, bemiddelaars, experts, banken, verzekeringen, software- en hardwareleveranciers, logistieke managementoplossingen en systeempartners). Onze Overeenkomsten met externe dienstverleners omvatten momenteel het verlenen van ondersteunende diensten, waaronder IT, checks m.b.t. witwassen van geld en het controleren van terrorismefinanciering, kredietrisicovermindering en andere controles van fraude- en misdaadpreventie, kredietcontrolebureaus om redenen van kredietcontrole, evenementenbeheer, documentproductie, zakelijk en juridisch onderzoek, secretariaatsdiensten, marketing en bedrijfsontwikkeling en faciliteitenbeheer;
 • op vertrouwelijke basis met derden om uw feedback over onze dienstverlening te verzamelen, om ons te helpen onze prestaties te evalueren en onze Diensten te verbeteren en te promoten;
 • met rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsfunctionarissen of advocaten of andere partijen wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een wettelijke of billijke rechtsvordering, of met het oog op een vertrouwelijk alternatief geschillenbeslechtingsproces;
 • indien we een onderneming of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonsgegevens aan de toekomstige verkoper of koper van gezegde onderneming(-en) of activa kunnen bekendmaken, en aan wie we onze rechten en plichten overdragen of noveren;
 • wanneer informatieverschaffing verplicht is door wet- of regelgeving: in bepaalde omstandigheden, kunnen we verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken onder toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief aan wetshandhavingsinstanties of in verband met toekomstige of existente juridische procedures;
 • wanneer bepaalde Diensten een functionaliteit bieden om de communicatiebehoeften van Klanten te ondersteunen (bijvoorbeeld om een fax / e-mail / sms via de Diensten te verzenden). In deze gevallen kunnen andere gebruikers uw persoonlijke informatie raadplegen en uw informatie toevoegen aan hun adresboek. Door bepaalde Diensten te gebruiken, begrijpt u dat de ontvanger van de communicatie zich ervan bewust wordt dat u een Alpega-klant / Gebruiker bent, en / of een deel van uw persoonsgegevens ontvangt die door Alpega zijn verzameld en verwerkt;
 • bij het gebruik van de Diensten moet u mogelijk transactie-informatie invoeren (inclusief details van een vracht- of een transporthandeling of inhoud van e-mail, fax- en SMS-berichten, ...) met het doel deze via de Diensten aan andere partijen te communiceren. Deze informatie zal beschikbaar worden gesteld aan andere partijen, op uw verzoek, overeenkomstig de regels van de Dienst.

7. Internationale overdracht van informatie

Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere landen, inclusief in gebieden buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), zullen we die informatie beschermen zoals beschreven in dit Beleid.

De wettelijke regelingen van sommige landen buiten de EER bieden niet altijd dezelfde standaard voor gegevensbescherming als die binnen de EER, hoewel we ervoor zullen zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden behandeld in overeenstemming met dit Beleid. We geven alleen persoonsgegevens door aan deze landen wanneer dit noodzakelijk is voor de Diensten die we u bieden, of als het is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of wanneer dit onderworpen aan veiligheidsmaatregelen die de bescherming van uw persoonsgegevens garanderen, zoals de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules.

Al onze dochterondernemingen en/of Verbonden Ondernemingen over de hele wereld zorgen voor een niveau van gegevensbescherming dat op zijn minst even beschermend is als dat van toepassing in de Europese Economische Ruimte.

Voor meer informatie, waaronder het verkrijgen van een kopie van de documenten die worden gebruikt om uw informatie te beschermen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens

We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of toegankelijk worden op een ongeoorloofde manier, gewijzigd worden of openbaar worden gemaakt. We hebben hieromtrent strikte vertrouwelijkheidsovereenkomsten (inclusief gegevensbeschermingsverplichtingen) gesloten met onze externe dienstverleners.

We hebben ook procedures ingesteld voor het omgaan met veiligheidsinbreuken op privégegevens en zullen u alsmede elk bevoegde regelgevende instantie op de hoogte stellen van een inbreuk wanneer dit wettelijk verplicht is.

9. Uw rechten

U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens:

 • Toegang: het recht op toegang geeft u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Het helpt u te begrijpen hoe en waarom we uw gegevens gebruiken, en controleren of we het op wettige wijze doen. Wees gewaar dat er uitzonderingen zijn op dit recht, met als gevolg dat toegang bijvoorbeeld kan worden geweigerd indien het beschikbaar maken van de informatie persoonsgegevens die betrekking hebben op een derde persoon zouden onthullen, of indien we wettelijk dergelijke informatie niet openbaar mogen maken;
 • Rectificatie: u hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen. We nodigen u uit met ons contact te nemen via de onderstaande contactgegevens om ons te laten weten of uw persoonsgegevens niet kloppen of zijn gewijzigd, zodat we uw persoonsgegevens up-to-date kunnen houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen/schade als gevolg van onjuiste, niet-authentieke, gebrekkige of onvolledige persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt;
 • Wissen: u hebt het recht om uw persoonsgegevens te zien wissen. Dit recht is niet absoluut en geldt alleen in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt);
 • Beperking: u hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken. Dit betekent dat u de manier kunt beperken waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u een bijzondere reden hebt om een dergelijke beperking aan te vragen. Dit kan zijn omdat u niet akkoord gaat met de inhoud van de informatie waarover we beschikken of de manier waarop we uw gegevens verwerken;
 • Draagbaarheid: u hebt het recht om te verzoeken dat bepaalde persoonsgegevens aan u worden verstrekt of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Dit recht op gegevensoverdracht is alleen van toepassing wanneer de wettelijke basis voor het verwerken van deze informatie uw toestemming is, of voor de uitvoering van een contract en dat we de verwerking op geautomatiseerde wijze uitvoeren (d.w.z. exclusief papieren bestanden);
 • Bezwaar: u hebt het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit voor direct marketingdoeleinden is. In andere specifieke omstandigheden hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ons te vragen uw persoonsgegevens te blokkeren, te wissen of te beperken;
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming: u heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, wanneer dit rechtsgevolgen teweegbrengt die op u betrekking hebben, of die u gelijkswijze aanmerkelijk treffen. Dit recht is niet absoluut en geldt alleen in bepaalde omstandigheden. U wordt specifiek op de hoogte gebracht als we een dergelijke geautomatiseerde individuele beslissing nemen;
 • Klachten: Wij stellen het op prijs om met u samen te werken aan een eerlijke oplossing voor mogelijke klachten of zorgen over privacy. Als u echter van mening bent dat we u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of bezorgdheid, hebt u steeds het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gewoonlijk verblijfplaats, van uw werkplek of van de  vermeende schending van de gegevensbeschermingswetgeving (voor België zie www.dataprotectionauthority.be en voor andere landen klik hier . U hebt ook het recht om via de gerechtelijke instanties een remedie te zoeken.

U kunt op elk moment een van de bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Als we twijfels hebben over uw identiteit, kunnen we u om een bewijs vragen van uw identiteit, d.w.z. een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, of ieder ander geldig legitimatiebewijs.

10. Intrekking van toestemming

Wanneer uw persoonsgegevens enkel op basis van uw toestemming werden verwerkt, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Zodra wij uw kennisgeving ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij uw informatie niet langer verwerken voor de doeleinden waarvoor u oorspronkelijk toestemming had gegeven, tenzij er een andere wettelijke grond voor de verwerking bestaat.

Als u geen marketingcommunicatie van ons meer wenst te ontvangen, gebruik dan de afmeldoptie (die in al onze marketingsmails staat), of neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Het intrekken van de toestemming om marketingcommunicatie te ontvangen, heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens voor het verlenen van onze Diensten.


11. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens enkel zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten en, waar nodig juridische aanspraken te staven of om ons om te verdedigen tegen wettelijke claims en dit, tot het einde van de relevante bewaartermijn of totdat de desbetreffende claims zijn afgewikkeld.

Na het verstrijken van de toepasselijke bewaarperiode zullen we uw persoonsgegevens op beveiligde wijze vernietigen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.


12. Cookies

We gebruiken een cookie tool op onze website om toestemming te verkrijgen voor de optionele cookies die we gebruiken.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de functionaliteit, veiligheid en toegankelijkheid zijn ingesteld en niet te verwijderen met deze tool.

U kan meer lezen over hoe we cookies gebruiken en hoe u uw cookie voorkeuren kan wijzigen in ons Cookiebeleid.

13. Links naar andere Websites

Onze website(s) en pagina's op sociale media kunnen links bevatten naar andere, niet-gelieerde websites van derden en/of sociale media pagina's. Houd er rekening mee dat wij de inhoud, privacy en vertrouwelijkheidspraktijken van deze websites van derden niet controleren en ook niet kunnen beïnvloeden. Op generlei wijze dragen wij verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites of pagina’s. U moet het privacy- en vertrouwelijkheidsbeleid van websites van een derde partijen die u bezoekt altijd zorgvuldig doornemen om te begrijpen hoe de beheerder ervan uw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en gebruikt.


14. Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen ten einde rekening te houden met wijzigingen in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, of met veranderende wettelijke vereisten. Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons Beleid aanbrengen, worden op deze pagina vermeld en, indien van toepassing, per e-mail aan u meegedeeld.

Dit Beleid is voor het laatst bijgewerkt in juli 2020. Controleer regelmatig opnieuw om op de hoogte te blijven van updates m.b.t. dit Beleid.


15. Contactgegevens

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Beleid zijn welkom en moeten worden gericht aan het privacyteam op volgend adres:

Alpega N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 3, 
1831 Diegem, 
Belgium

Email: privacy[at]alpegagroup.com

Functionaris voor gegevensbescherming: Marc Van Nieuwenhove