WILT U UW CO2-UITSTOOT VERLAGEN? BEGIN MET CORRECT METEN

Logistieke activiteiten zijn verantwoordelijk voor 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Betere meetmethoden zijn de eerste stap naar een verlaging - en een TMS kan daarbij helpen.

 

DE LOGISTIEK IS VERANTWOORDELIJK VOOR 8% VAN DE WERELDWIJDE CO2-UITSTOOT

In geen miljoenen jaren zat er zoveel koolstof in de atmosfeer dan nu. De activiteiten van de logistieke sector spelen hierbij een belangrijke rol.

De rapporten van de EU, VN en onafhankelijke instituten die wereldwijd klimaatonderzoek doen, wijzen uit dat een belangrijk aandeel van de wereldwijde CO2-uitstoot voor rekening komt van de transportsector. Volgens het Internationaal Energie Agentschap is ‘transport’ verantwoordelijk voor 21% van de wereldwijde uitstoot, wat deze sector na de energiesector tot de sector maakt die het hoogste aandeel in deze uitstoot heeft.

In de meeste van de genoemde rapporten wordt ‘transport’ geclassificeerd als passagierstransport, zoals auto's, bussen, motorfietsen, taxi's en meer. Het aandeel in de wereldwijde uitstoot door de logistiek kan als volgt eenvoudig worden weergegeven:

  • ‘Transport’ is verantwoordelijk voor 21% van de wereldwijde uitstoot
  • Logistieke activiteiten (zware vrachtwagens + maritiem) zijn verantwoordelijk voor 40% van ‘transport’
  • Logistieke activiteiten (uitgezonderd luchtvaart + spoorwegen) zijn verantwoordelijk voor 8% van de wereldwijde uitstoot

8% van de wereldwijde uitstoot is een aanzienlijk aandeel. Verlaging van de uitstoot in de gehele logistieksector kan wereldwijd een betekenisvolle positieve invloed uitoefenen. In feite moet de logistieksector zijn koolstofvoetafdruk met 20% verlagen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen.

Voordat strategieën worden ontwikkeld om de uitstoot te verlagen, moeten belanghebbenden in de transportsector eerst een vraag beantwoorden die fundamenteler is:

Wat is de beste manier om CO2-uitstoot te meten?

BELANGRIJKE HULPBRONNEN VOOR METING VAN UITSTOOT

"Managers kunnen niet verbeteren wat zij niet kunnen meten," zegt Dr. Susana Val in het artikel Creating Common Measures for Logistics Emissions. "In de logistiek is het moeilijk om effectieve programma's te ontwikkelen waarmee de uitstoot van broeikasgassen kan worden verlaagd, omdat het ontbreekt aan een uniform meetsysteem en kennis over hoe de koolstofvoetafdruk kan worden geëvalueerd."

Dr. Val gaat verder in op de kernprincipes van het LEARN-programma: Logistics Emissions Accounting and Reduction Network. LEARN, van 2016 tot 2019 gefinancierd door de Europese Commissie, helpt belanghebbenden in de logistiek met hulpbronnen om een kader voor meting van uitstoot te bouwen.

Lees dit artikel van Gartner® voor meer gedetailleerde informatie over welke rol transporttechnologie kan spelen om uitstoot van broeikasgassen te verminderen.* In dit artikel wordt besproken hoe de nieuwste technologieën op het gebied van transportbeheer (waaronder transportbeheersystemen) bijdragen aan berekening en verlaging van uitstoot.

Het artikel behandelt ook wat we ‘coalitiebenadering’ kunnen noemen, waarbij bedrijven gezamenlijk normen voor uitstootberekeningen overeenkomen. Raadpleeg de Global Logistics Emissions Council (GLEC) voor een specifiek voorbeeld van de coalitiebenadering. De GLEC streeft naar meting, rapportage en verlaging van uitstoot via partnerschappen in de industrie.

Tot slot: als u zich wilt verdiepen in protocollen voor uitstootberekeningen voor uw bedrijf, kan dit rapport van het Greenhouse Gas Protocol helpen. De richtlijnen in het rapport, georganiseerd op basis van de reikwijdte van activiteiten, vereenvoudigen het proces waarmee in de waardeketen uitstoot kan worden berekend. Er zijn met name duidelijk gedefinieerde protocollen voor meting van vrachtactiviteiten.

Bij nadere bestudering van deze hulpbronnen wordt het duidelijk dat er genoeg antwoorden zijn over hoe de uitstoot van uw bedrijf kan worden berekend, en dat er zelfs de mogelijkheid is om een berekeningsmethode te kiezen die het best aansluit op uw branche.

Maar wat als u kijkt naar de technologie die u al gebruikt voor hulp bij de uitstootberekening in het kader van uw transportbeheer? Kan een TMS voorzien in alles wat u nodig hebt?
 

MOGELIJKHEDEN VOOR BETERE BEREKENING (EN VERLAGING) VAN UITSTOOT MET EEN TMS

Het korte antwoord is ja. Wel, in ieder geval onze TMS.

Alpega TMS beschikt over alle mogelijkheden die u nodig hebt om CO2-uitstoot te berekenen voor transportprocessen. Anders dan bij stand-alone uitstootcalculators, die veel handmatig werk vereisen, kan Alpega TMS van begin tot eind in de gehele transportbeheercyclus betrouwbare gegevens leveren over de uitstoot.

Met onze oplossingen worden overal ter wereld bedrijven die hun activiteiten duurzaam willen uitvoeren, geholpen om hun CO2- en broeikasgasuitstoot te verlagen. Ons product helpt hierbij als volgt:

  • Identificatie van lege kilometers langs uw routes – en eliminatie hiervan met meer FTL's
  • Dusdanige optimalisatie van netwerken en routes dat de uitstoot minimaal is
  • Gebruik van real-time zichtbaarheid om nauwkeurige gegevens over route-optimalisatie te genereren
  • Automatische selectie van vervoerders op basis van gecoördineerde parameters voor uitstoot
  • Ontwikkeling van RFQ's en scenario's met geïntegreerde uitstootberekeningen

Dit zijn momenteel de mogelijkheden die Alpega TMS biedt. En we gaan nog verder.

We kijken naar de toekomst van ons productaanbod en werken hard om ervoor te zorgen dat ons product de beste keus is voor elk bedrijf dat hun duurzaamheidsdoelen wil halen. Er is geen limiet aan de gedetailleerdheid van uitstootmetingen, vooral in het geval van een complex transportnetwerk. Ons doel is om overal in dergelijke netwerken precieze, nauwkeurige gegevens te leveren over uitstoot, zodat bedrijven hun uitstootreductie kunnen realiseren.
 

WIJ HOREN U: U WILT UITSTOOT VERLAGEN

Wij horen van onze klanten altijd hoe zij denken over verlaging van uitstoot. In een recent webinar waarvan wij co-host waren – EcoTransIT – hielden wij een enquête onder deelnemers om een idee te krijgen hoe belangrijk duurzaamheidsinitiatieven in hun bedrijven zijn.

78% van de deelnemers vond dat duurzaamheid belangrijk, zeer belangrijk of zelfs cruciaal voor hun bedrijf was. Voor wat betreft de toekomst vond 94% dat duurzaamheid in de komende 5 jaar belangrijker of zelfs bedrijfskritisch zal worden.

In die laatste statistiek springt ‘Bedrijfskritisch’ eruit. Dit veronderstelt dat groene logistiek niet alleen een goed middel is om ervoor te zorgen dat onze planeet leefbaar blijft. Maar ook dat het een efficiënte manier van werken is.

“Transportkosten zijn direct gekoppeld aan verbruikte brandstof en afgelegde afstand, en dat betekent in die relatie dat optimalisatie van kosten inherent de koolstofvoetafdruk verlaagt”, zegt Gartner in hun witboek Apply Technology to Reduce Greenhouse Gas Emissions in Logistics.

Het witboek bespreekt verder de cruciale rol die TMS-systemen bij die optimalisatie spelen. Wij zijn er trots op dat wij bij de TMS-systemen horen die voor uitstootberekeningen een werkelijke verandering betekenen – door middel van optimalisatie van routes en verder.
 

WERELDWIJD PERSPECTIEF: DE JUISTE UITSTOOTBEREKENINGEN ZIJN VAN EXISTENTIEEL BELANG

Het is duidelijk dat onze klanten en belanghebbenden in de industrie er geïnteresseerd in zijn om hun logistiek groener te maken. Velen zijn op weg naar het ambitieuze doel om koolstofneutraal te worden. En het is niet meer dan logisch dat zij dan zouden kiezen voor een TMS van wie het motto ‘Samenwerking in logistiek op weg naar een betere wereld’ is om deze ambitieuze doelen te bereiken.

Het is dat onderdeel ‘betere wereld’ dat verklaart waarom Alpega TMS zoveel tijd besteedt en inspanningen levert om ervoor te zorgen dat onze TMS-oplossingen de beste van de klas zijn als het gaat om berekening en vermindering van uitstoot:

Omdat het om een grote zaak gaat.

De impact van CO2- en broeikasgasuitstoot werd onlangs opgesomd in het rapport van de Verenigde Naties over klimaatverandering: “Het is onmiskenbaar dat menselijke invloed de atmosfeer, oceanen en land heeft opgewarmd.”

Als de sector die verantwoordelijk is voor 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot moeten de belanghebbenden in de transportwereld een evenredig aandeel nemen om die uitstoot te verlagen. De eerste stap is de implementatie van betere meetgereedschappen – dit is waar diegenen die het gebied van de logistiektechnologie aanvoeren, zoals Alpega TMS, de grootste rol zullen spelen. En nog beter: preciezere metingen zullen er uiteindelijk toe leiden dat de industrie met succes de benodigde protocollen voor verlaging van uitstoot kan introduceren.
 
 


*Bron Gartner, “Apply Technology to Reduce Greenhouse Gas Emissions in Logistics”, Bart De Muynck, 3 juni 2021. GARTNER is een gedeponeerd handelsmerk en servicemerk van Gartner, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de VS en internationaal en wordt hierin met toestemming gebruikt.

DE NIEUWSTE INZICHTEN UIT DE WERELD VAN TRANSPORT, LOGISTIEK EN TOELEVERINGSKETENS VAN ONS TEAM VAN INTERNE EXPERTS

Categorieën

No categories available.